– Usluga dugotrajnog smještaja

Usluga dugotrajnog smještaja obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • smještaj (obuhvaća održavanje i higijenu prostora, opreme, odjeće i obuće),
 • prehrana (tri obroka dnevno sukladno Normativima prehrane u domovima socijalne skrbi i Hrvatskim smjernicama za prehranu osoba starije dobi),
 • briga o zdravlju i njega,
 • socijalni rad,
 • fizikalna terapija,
 • aktivno provođenje vremena,
 • radne aktivnosti

Cijena usluge dugotrajnog smještaja propisana je Zaključkom o cijenama usluga u domovima za starije osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb:

http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2018&broj=140&akt=74B7D1CE938DE8D2C125829F00380C3C

Usluga dugotrajnog smještaja starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama pruža se sljedećim intenzitetom:

 • prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna,
 • drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba,
 • treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na uslugu dugotrajnog smještaja ima funkcionalno ovisna starija osoba (u dobi od 65 godina i više) i teško bolesna osoba kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, te osoba nesposobna za rad (čija je nesposobnost utvrđena posebnim propisima) koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava.

Pravo na uslugu dugotrajnog smještaja ostvaruje se:

 • temeljem Ugovora o dugotrajnom smještaju sklopljenog između Doma Peščenica, korisnika i obveznika iz ugovora,
 • ili temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, poštujući načelo slobode izbora i dostupnosti socijalne usluge koje daje svakoj starijoj osobi mogućnost predaje osobnog zahtjeva za smještaj.

 Pravo na prioritetni smještaj ostvaruje se sukladno:

 • Zakonu o socijalnoj skrbi kojim se pravo na socijalnu uslugu dugotrajnog smještaja osigurava temeljem rješenja centra za socijalnu skrb,
 • Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • te Zakonu o najmu stanova.

O prijemu korisnika, redoslijedu prijema i otpustu korisnika odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika sastavljena od socijalnog radnika Doma, stručnog suradnika-terapeuta Doma, glavne medicinske sestre Doma, socijalne radnice centra za socijalnu skrb i liječnika primarne zdravstvene zaštite, a na temelju uvida u dostavljenu dokumentaciju iz Zahtjeva za smještaj, na temelju prikupljenih anamnestičkih podataka i izvršenog razgovora s kandidatom.

Na temelju odluke Komisije za prijem i otpust korisnika donosi se Lista čekanja.

KONTAKT:

telefon: 01/2358-505, 01/2358-517, 01/2358-521
elektronička pošta: odjelsocijalnograda@dom-pescenica.hr

Back to top